O službách výkonové rovnováhy s Michaelem Mákem

Služby výkonové rovnovnováhy nejsou ve ŠKO-ENERGO žádnou novinkou. V listopadu 2022 se nám však podařilo jejich další rozšíření v podobě spuštění dvou různých služeb současně. Na stabilizaci přenosové soustavy se tedy podílíme pomocí dvou kvalitativně odlišných způsobů regulace. Můžeme tak poskytovat souběžně služby výkonové rovnováhy mFRR- na turbogenerátorech (8 MW) a aFRR- na elektrokotli (15 MW).

Samotnému souběhu poskytování předcházely náročné práce spočívající v úpravě regulací agregačního bloku, terminálu a ve společném testování se společností ČEPS. I nadále intenzivně pracujeme na rozšíření portfolia poskytování služeb výkonové rovnováhy o služby FCR a aFRR+ na bateriovém uložišti. 

V čem přesně služby výkonové rovnováhy spočívají a jak konkrétně se ŠKO-ENERGO na stabilizaci přenosové soustavy podílí? Přečtěte si rozhovor s naším kolegou z teplárny          Ing. Michaelem Mákem. 

Mluvíme o distribuční síti, která se týká všech domácností i podniků v ČR. Můžeš více přiblížit, jakou úlohu v celém procesu sehrávají služby výkonové rovnováhy?
V rámci elektrizační soustavy České republiky působí společnost ČEPS, která zajišťuje přenosové služby a služby spojené se zajištěním rovnováhy mezi výrobou a spotřebou elektrické energie a je nadřazená lokálním distribučním soustavám energetických společností jako jsou ČEZ, E.ON a PRE. Služby výkonové rovnováhy jsou podmnožinou tzv. podpůrných služeb a slouží k zajištění stability frekvence a výkonu ve zmíněné přenosové soustavě. Jsou dvě úrovně těchto služeb: kladné a záporné. V případě, že je v síti přebytek elektrické energie, aktivuje ČEPS služby záporné, aby se přebytek v síti eliminoval. V našem případě např. do horké vody prostřednictvím elektrokotle. Kladné služby působí přesně opačně – výrobní zdroje jsou v tomto případě drženy v pohotovosti a připraveny, v případě nedostatku elektrické energie v soustavě, elektřinu do soustavy dodávat. Díky službám výkonové rovnováhy dochází k zajištění rovnováhy mezi výrobou a spotřebou a nedochází tak k nouzovým stavům nebo dokonce k samotným blackoutům.


ŠKO-ENERGO se také podílí na stabilizaci soustavy a od roku 2017 je poskytování podpůrných služeb jednou z oblastí našeho byznysu. Jak to funguje v praxi?
Dříve byli hlavními a prakticky jedinými zdroji výroby elektřiny jaderná a fosilní paliva, tedy uhlí a zemní plyn, s téměř konstantním výkonem během celého roku. S rozvojem obnovitelných zdrojů je zajištění stability sítě důležitější a komplikovanější, a to zejména z důvodu klimatických jevů a proměnnosti výkonu těchto zdrojů jak během dne, tak i během roku. Když nám nepredikovaně hodně zafouká nebo zasvítí, může dojít k velkému nárazu výkonu v soustavě a může hrozit její výpadek. Proto ČEPS poptává subjekty, které mu jsou schopny v tomto případě poskytnout záporné služby a přebytek elektrické energie nějakým způsobem akumulovat. Ve ŠKO-ENERGO k tomu využíváme elektrokotel a přebytky transformujeme do horké vody. 


Jaké další cíle má v této oblasti ŠKO-ENERGO?
V tuto chvíli týmy ŠKO-ENERGO pracují na zprovoznění bateriového úložiště, které bude poskytovat služby symetricky jak kladně, tak i záporně. Bude sloužit jako stabilizační prvek a energii akumulovat tím, že se baterie budou dobíjet a obráceně, tzn. v případě požadavku na dodávku elektrické energie se baterie budou vybíjet a elektřinu do soustavy dodávat. Chceme mít zajištěno kompletní portfolio všech služeb výkonové rovnováhy, a to kladných i záporných, a plánujeme je poskytovat na tzv. agregačním bloku složeným z turbogenerátorů, elektrokotle, bateriového úložiště a kogeneračních jednotek. 

Které týmy se podílejí na úspěšném poskytování těchto služeb?
Teplárna má klíčovou technologii, na níž je možné nabízet a poskytovat jednotlivé služby. Z teplárny na poskytování služeb úzce spolupracujeme s Martinem Novosadem a Richarden Trehšlem. Projekční činnosti u bateriového úložiště zaštiťují kolegové z oblasti Plánování a projektového managementu z oblasti elektroinfrastruktury, a to pod vedením Davida Hoška. Realizace vlastního poskytování služeb je na provozu teplárny a na našich dispečerech, kteří zadávají v rámci přípravy provozu, dle úspěšně podaných nabídek na denním trhu, technické parametry, v případě nestandartních jevů pak komunikují s dispečinkem ČEPS a řídí samotné odhlašování, přihlašování, tedy i zapínání a vypínání služeb.

Podávání nabídek řešíš ty, je to tak?
Ano. Dělám i dlouhodobou přípravu provozu a samotné vyhodnocování poskytování služeb na denní bázi včetně zpracování ekonomických ukazatelů a podkladů pro náš Controlling. Denní trh si volno nevybírá a nabídky se tak podávají denně včetně víkendů a svátků. ČEPS je pak prostřednictvím elektronického systému na základě cen a objemů porovnává s nabídkami dalších poskytovatelů a vyhodnocuje. Zřídka kdy se stane, že nás nevyberou, někdy zase nemůžeme poskytovat služby my a to zejména z důvodu technických, mezi které patří jak odstávky plánované včetně nejrůznějších testů, úprav na terminálu a certifikací dalších typů služeb, tak i odstávky neplánované.

Pokud vím, ve ŠKO-ENERGO jsme ale začínali s dlouhodobými kontrakty, ze kterých jsme profitovali.
To je fakt. Těmi jsme začali a pak jsme přešli na denní trh. Jsou v podstatě dvě možnosti, jak služby výkonové rovnováhy nabízet. Buď na bázi tzv. dlouhodobých kontraktů nebo na bázi denního trhu. ČEPS poptává výkony z cca 70 % na dlouhodobých kontraktech a z cca 30 % na denním trhu, přičemž plánuje postupný přechod na denní trh. Nejprve jsme poskytovali pouze službu terciální regulace mFRR-, kde jsme evidovali řádově jednotky aktivací měsíčně. Nyní ji poskytujeme v kombinaci se sekundární regulací aFRR- a máme řádově stovky aktivací za měsíc.

V čem se liší kvalita služeb?
Způsobem, velikostí výkonu a především rychlostí vlastního poskytnutí služby tedy tzv. regulací, a to frekvence i výkonu. Některé regulace výkonu jsou tzv. manuální, jiné automatické. Od kvality služby se odvíjejí její nároky na zařízení a technologie, zároveň platí, že čím je služba kvalitnější, regulace rychlejší, tím je služba i lépe hodnocená. Aktuálně budeme uvádět do provozu bateriové úložiště, na kterém bychom poskytovali buď službu primární regulace FCR, ta je nejrychlejší služba, nebo službu sekundární regulace aFRR+/-. Podle poptávky a ekonomické výhodnosti na denní trhu budeme vždy volit, zda tu či onu službu.

Od čeho se odvíjí cena, kterou za poskytnutí služby dostaneme?
Vývoj cen je v současné elektroenergetice obtížně predikovatelný, jedná se o velmi dynamické a turbulentní prostředí a roli hraje obrovské množství faktorů, které se na cenotvorbě podílejí. Jsou to zejména faktory legislativní, politické, ceny komodit a povolenek, ale i faktory technického charakteru jako jsou poruchy a odstávky zařízení. Ceny samotných služeb se narozdíl od cen silové elektřiny v posledním období propadají zejména z důvodu narůstajícího počtu poskytovatelů služeb, zásahu energetických regulátorů a integrací do společných platforem pro obstarávání služeb v rámci Evropské unie. Výnosy ze služeb jsou dvojího charakteru. Jednak se jedná o výnosy za tzv. regulační zálohu, tedy že držíme pouze pohotovost a službu neposkytujeme, ale na základě požadavku ČEPS jsem schopni reagovat a zařízení uvést do provozu, takzvaně aktivovat. Ty nám platí ČEPS. A další jsou výnosy za vlastní poskytnutou regulační energii, takzvané aktivace. Ty dostáváme zaplaceny od OTE.

 

Zajímavosti o ČEPS (Česká elektroenergetická přenosová soustava):

  • Udržuje, obnovuje a rozvíjí 44 rozvoden se 78 transformátory.
  • Přenosovou soustavu tvoří trasy vedení s napěťovou hladinou 400 kV o délce 3 795 km a 220 KV o délce 1 824 km.
  • Nejvyšší stožár společnosti ČEPS měří 69,6 metrů; v porovnání s Petřínskou rozhlednou je o 6 metrů vyšší.
  • Na stavbu jednoho z nejoblíbenějších stožárů elektrického vedení společnosti ČEPS je potřeba 3200 šroubů